Als ondernemer streeft u ernaar om uw bedrijf in waarde te laten groeien. Als uw bedrijf niet in waarde groeit, dan is er op de langere termijn geen bestaansgrond. Althans vanuit economisch oogpunt. Management Centrum kan u helpen en adviseren om beter inzicht te krijgen in de factoren die bepalend zijn voor de waarde van uw onderneming. En dat niet alleen: vervolgens helpen we u ook waarde te creëren.

Vragen rondom waardecreatie duiken op tijdens elke fase van de ontwikkeling van uw onderneming. Typische vragen die kunnen spelen zijn bijvoorbeeld: 


• Wat is de performance van mijn bedrijf?
• Moet ik wel of niet investeren?
• Wat is het effect van de voorgenomen reorganisatie?
• Voegt de overname die ik voor ogen heb wel waarde toe?
• Hoe kan ik mijn bedrijf zo goed mogelijk in de etalage zetten?

Management Centrum stelt bij het denken over waarde de geldstromen centraal. In onze visie gaat het om uw toekomstverwachtingen die we vertalen naar de waarde van vandaag. Deze huidige waarde is het beslissingscriterium.

Waardecreatiescan
Aan de hand van onze waardecreatiescan bepalen we samen met u de waarde. De scan is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

• In beeld brengen de stand van zaken van uw bedrijf
Met een checklist analyseren we de huidige stand van zaken binnen uw bedrijf. Op basis van deze analyse vormen wij ons een beeld van uw uitgangspositie en uw toekomstplannen.

Bepalen van de “value-drivers”
Het uitvoeren van goede toekomstplannen leidt tot waardecreatie. Uitvoering vraagt om actie van de ondernemer. U draait aan de knoppen. Die knoppen die waarde creëren zijn de “value-drivers”van uw bedrijf.

Een stappenplan opstellen
Wij maken samen met u een stappenplan dat erop is gericht waarde te creëren door gerichte acties. De acties die u moet nemen, de value-drivers, worden hierin opgenomen en zijn altijd SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Uitvoeren van het stappenplan
Om het stappenplan uit te voeren dienen keuzes gemaakt te worden. De activiteiten die meest bijdragen aan waardecreatie gaat u nemen, andere misschien niet. Wij monitoren samen met u of de gestelde doelen ook gehaald worden.
Voor de uitvoering het stappenplan kunt u ook bij ons terecht. Een adviseur van Management Centrum kan bijvoorbeeld als externe procesbegeleider optreden.

Go To Top